NL
:

Vorm en structuur

Vorm en structuur
29/01/2014

Algemene toelichting bij de begroting

De algemene toelichting bij de begroting bevat inzonderheid:
 
1° de ontleding en de synthese van de begrotingen;
2° een economisch verslag;
3° een financieel verslag;
4° een meerjarenraming;
5° een Zilvernota , waarin de regering haar beleid met betrekking tot de vergrijzing uiteenzet.
 
Dit document geeft de relatie weer tussen de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting. De algemene toelichting is van groot belang aangezien zij concreet gestalte geeft aan het principe van de eenheid van de begroting door zowel de uitgaven als de ontvangsten te bespreken en aldus een goed algemeen beeld te verschaffen van het begrotingsbeleid van de regering.
 
De algemene begrotingstabel vormt de ramingstaat van de ontvangsten en de uitgaven van de Staat. Hij is zodanig opgebouwd dat de saldi van de begrotingsverrichtingen, van de schatkistverrichtingen en van aflossing van de overheidsschuld naar voren komen.
 
Als toelichting bij de algemene begrotingstabel bevat de algemene toelichting vier grote delen.
 
In het eerste deel wordt het regeringsbeleid, het begrotingsbeleid, het werkgelegenheidsbeleid als het sociaal en financieel beleid besproken, en het beleid m.b.t. de vergrijzingsproblematiek, dit laatste wordt besproken in de “Zilvernota”.
 
Het tweede deel bevat een economisch verslag, waarin de internationale economische context wordt geschetst, alsook de economische evolutie in België.
 
Het derde deel is het eigenlijke begrotingsverslag dat de grote beleidskeuzen voor elke belangrijke sector van het overheidsbeleid geeft.
In het eerste hoofdstuk wordt een synthese gegeven van de geraamde ontvangsten en uitgaven voor het lopend jaar en voor het te begroten jaar.
Verder beschrijft het begrotingsverslag de parameters en de methodes die in aanmerking werden genomen om de ontvangsten en de uitgaven van de federale overheid te evalueren, met inbegrip van een meerjarenraming van de primaire uitgaven.
Daarnaast komen ook de programma's met betrekking tot personeel, ICT (informatie- en communicatietechnologie), overheidsinvesteringen en ontwikkelingssamenwerking (zie de "Solidariteitsnota") aan bod.
Een vierde hoofdstuk is gewijd aan de budgettaire gevolgen van de betrekkingen tussen de federale overheid en de andere overheden.
 
Een vierde deel behandelt de budgettaire en financiële toestand van de sociale beschermingstelsels.
 
De algemene toelichting is een louter informatief document dat samen met de MB en de AUB uiterlijk op 31 oktober (jaar n –1) moet worden ingediend, maar niet wordt goedgekeurd.
 

Middelenbegroting

 De middelenbegroting verleent machtiging voor de invordering van de belastingen, in overeenstemming met de wetten, besluiten en tarieven die er betrekking op hebben. Ze bevat de raming van de ontvangsten van het algemeen bestuur en verleent machtiging, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die ze bepaalt, tot het aangaan van leningen.
 
Bij het ontwerp van middelenbegroting wordt een inventaris van alle fiscale uitgaven gevoegd. Deze omvatten alle aftrekken, verminderingen en uitzonderingen op het algemeen stelsel van belastingheffing, die gedurende het begrotingsjaar gelden ten voordele van belastingplichtigen of van economische, sociale of culturele activiteiten.
 
Het wetsontwerp strekt er in essentie toe de bestaande fiscale wetgeving te hernieuwen, de wet bepaalt immers dat de belastingwetten jaarlijks opnieuw moeten worden goedgekeurd, alsook machtiging te verlenen om leningen aan te gaan teneinde het surplus van de uitgaven op de ontvangsten van een begrotingsjaar te dekken.
 
De tabellen bevatten een gedetailleerde en artikelsgewijze raming per soort van belasting en andere ontvangsten. Deze worden onderverdeeld in lopende ontvangsten (fiscale en niet-fiscale) enerzijds en kapitaalontvangsten (fiscale en niet-fiscale) anderzijds, en dit volgens de economische classificatie (ESR 95).
 
De lopende fiscale ontvangsten komen enkel voor bij de FOD Financiën en bestaan uit:
- directe belastingen: personen- en vennootschapsbelasting;
- douane en Accijnzen: accijnzen op alcoholische dranken, tabak, koffie, energieproducten;
- BTW, Registratie en Domeinen: BTW, zegelrechten, registratierechten, griffierechten, hypotheekrechten, boeten van veroordelingen.
 
Momenteel bestaan er geen federale fiscale kapitaalontvangsten meer, vermits de successierechten sinds 1989 aan de Gewesten werden overgedragen.
 
De toelichtende staat bevat de verantwoording van de wetsbepalingen enerzijds en van de ontvangstenramingen van de verschillende departementen anderzijds.
 
De middelenbegroting moet uiterlijk op 31 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat bij de Kamer ingediend worden en uiterlijk op 31 december goedgekeurd worden.
 

Algemene uitgavenbegroting

De Algemene Uitgavenbegroting is samengesteld uit de volgende delen:

De eigenlijke begroting die bestaat uit:

1. een toelichting met:

    een algemene inleiding;
    de verantwoording van de algemene en de bijzondere departementale wettelijke bepalingen.

2. het wetsontwerp met:

    bepalingen van algemene aard;
    bijzondere bepalingen van de departementen;
    bepalingen m.b.t. de terugbetalings- en toewijzingsfondsen;
    bepalingen m.b.t. de staatsdiensten met afzonderlijk beheer (toekomstige administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie);
    bepalingen m.b.t. de staatsbedrijven.

3. de krediettabellen gevoegd bij de wet:

    dotaties (begroting zonder programma’s);
    departementale begrotingen;
    terugbetalings- en toewijzingsfondsen;
    staatsdiensten met afzonderlijk beheer (toekomstige administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie);
    staatsbedrijven;
    instellingen van openbaar nut (categorie A) (toekomstige administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer).

De verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting:

De verantwoording is samengesteld uit verantwoordingsnota’s waarin, per sectie (departementale begroting) de algemene beleidslijnen, per organisatieafdeling de eraan toegewezen opdrachten en de nagestreefde doeleinden van de programma’s worden uiteengezet, alsook de uitgetrokken middelen, in een meerjarenperspectief, worden vermeld om deze doelstellingen te verwezenlijken. Hoewel over het verantwoordingsprogramma niet gestemd wordt en het dus louter als informatie voor de parlementairen aan de begroting wordt toegevoegd, dienen de ministers niettemin een bijzondere inspanning te leveren om de beleidsinhoud van de voorgestelde activiteitenprogramma’s op afdoende wijze toe te lichten.

De verantwoordingsnota’s zouden dus in elk geval de volgende essentiële elementen moeten bevatten:
- indicatoren die een reële evaluatie van de verwezenlijking van de programma’s mogelijk maken;
- concrete en becijferde gegevens over de behaalde resultaten tijdens het vorige jaar. Aan de eigenlijke verantwoording worden, als bijlage, ook nog globale verantwoordingen toegevoegd die louter statistische informatie geven over de bestaansmiddelenprogramma’s (personeels- en werkingskredieten).

De algemene beleidslijnen:

De algemene beleidslijnen maken in principe deel uit van de verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting, maar worden in de praktijk als afzonderlijke documenten per departement bij de Kamer ingediend. De zogenaamde “beleidsnota” is een politiek document waarin de ministers de grote lijnen van hun beleid schetsen met een link naar de hen toegekende middelen en ook de belangrijkste doelstellingen en projecten beklemtonen.
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten