NL
:

Algemene Gegevensbank

Algemene Gegevensbank
25/04/2018

​​

De Algemene Gegevensbank werd opgericht bij het Samenwerkingsakkoord van 1 oktober 1991, tussen de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank. Zij heeft als taak de statistieken in verband met de overheidsfinanciën van de centrale overheid te beheren en toe te zien op de eenvormigheid van de statistieken in kwestie, zodat het INR kwaliteitsvolle nationale rekeningen kan opmaken. Later sloten ook de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie zich aan bij de werkzaamheden van de Algemene Gegevensbank.
 
De Algemene Gegevensbank is zo verantwoordelijk voor het bijwerken van de economische classificatie en de functionele classificatie. Zij dient ook als tussenpersoon tussen het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de verschillende entiteiten voor alle kwesties met betrekking tot de economische en functionele hergroeperingen.
 
Het secretariaat van de Algemene Gegevensbank wordt verzekerd door het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning dat toeziet op de publicatie van een jaarverslag waarin onder meer de economische hergroeperingen van elke entiteit worden opgenomen, alsook een verklaring voor de overgang van de Working Balance naar de ESR-saldi die voor elke entiteit door het INR worden berekend.
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten