NL
:

Primaire uitgaven

Primaire uitgaven
8/06/2015

De uitvoering van de begroting 2015

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat (Belgisch Staatsblad van 3 juli 2003) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Alle departementen zijn het systeem Fedcom sinds 1 januari 2012 ingegaan. Het door deze organieke begrotingswet ingevoerde nieuw begrotingsstelsel heeft een ingrijpende weerslag op de opmaak en de uitvoering van de Algemene Uitgavenbegroting, onder meer met betrekking tot de soorten kredieten, het systeem van de kredietoverdrachten en de vereffening van het “encours”.
 

De kredietsoorten

De ramingen van de uitgaven worden vanaf het begrotingsjaar 2009 uitgedrukt in termen van verbintenissen die de Staat aangaat en in termen van vastgestelde rechten. Vandaar dat voor de uitgavenkredieten voortaan een algemeen onderscheid wordt gemaakt tussen (gesplitste) vastleggingskredieten en vereffeningskredieten (deze laatste in plaats van de vroegere ordonnanceringskredieten). De niet-gesplitste kredieten, zowel lopend jaar als voor schuldvorderingen van vorige jaren, die voorheen zowel de vastleggingsakten als de ordonnanceringsverrichtingen dekten, verdwijnen.
De vastleggingskredieten bepalen de bedragen die kunnen worden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen die ontstaan of worden gesloten tijdens het begrotingsjaar.
De vereffeningskredieten bepalen de bedragen die in de loop van het begrotingsjaar kunnen worden vereffend uit hoofde van de vastgestelde rechten voortvloeiend uit verbintenissen die vooraf zijn vastgelegd, zowel in de loop van het begrotingsjaar als tijdens vorige jaren.
 
  • Laatst aangepast op 29/11/2016

  

Het systeem van de kredietoverdrachten en de vereffening van de nog uitstaande vastleggingen

Het systeem van de kredietoverdrachten wordt afgeschaft. Artikel 21 van de nieuwe organieke begrotingswet bepaalt ter zake: “De op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vastleggings- en vereffeningskredieten worden geannuleerd.”
De vereffeningskredieten bepalen de bedragen die in de loop van het begrotingsjaar kunnen worden vereffend uit hoofde van de vastgestelde rechten voortvloeiend uit verbintenissen die vooraf zijn vastgelegd, zowel in de loop van het begrotingsjaar als tijdens vorige jaren. Daaruit volgt dat het uitstaand bedrag dat op het einde van een begrotingsjaar is vastgelegd, kan worden vereffend ten laste van de vereffeningskredieten van het (de) volgende begrotingsja(a)r(en). Onder “uitstaand bedrag” (het zogenaamde “encours” van de vastleggingen) verstaat men het verschil tussen het vastgelegde bedrag en het vereffende bedrag met verwijzing naar die vastlegging.

|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten