NL
:

Monitoringcomité

Monitoringcomité
21/06/2017
 
Verslagen

Bekijk de verslagen van de Monitoringcomité op de website van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).


De ontslagnemende regering heeft bijzonder lang gewerkt in lopende zaken (meer dan 500 dagen in 2010-2011). Daarom heeft de Ministerraad op 7 mei 2010 een monitoringcomité ingericht waarvan het voorzitterschap aan de FOD B&B werd toegewezen. Terzelfdertijd werd de Macrobudgettaire Dienst opdracht gegeven het secretariaat van het monitoringcomité te organiseren. Dit comité heeft in 2011 zijn werkzaamheden voortgezet. Zijn opdracht bestaat erin de evolutie van de ontvangsten en de uitgaven van de Staat op te volgen, vooruitzichten te formuleren en regelmatig nauwkeurig verslag uit te brengen over de huidige en de toekomstige begrotingstoestand.

Het comité is samengesteld uit:

  • De voorzitter van de FOD B&B of zijn vertegenwoordiger (voorzitter);
  • De voorzitter van de FOD Financiën of zijn vertegenwoordiger;
  • De voorzitter van de FOD Sociale zekerheid of zijn vertegenwoordiger;
  • De administrateur generaal van de RSZ of zijn vertegenwoordiger;
  • De administrateur generaal van het RIZIV of zijn vertegenwoordiger;
  • De administrateur generaal van het RSVZ of zijn vertegenwoordiger;
  • De korpschef van de Inspectie van Financiën.
 

Met gegevens vanuit verschillende andere organisaties (studiedienst van de FOD Financiën, RSZ, RSVZ, RIZIV, enz.) bereidt de macrobudgettaire dienst de rapporten van het comité voor.

In 2012 publiceerde het monitoringcomité vier rapporten:

 
  • in februari een raming voor 2012 ter voorbereiding van de opmaak van de begroting 2012;
  • in juli een meerjarenraming 2012-2013;
  • in oktober een actualisatie van de meerjarenraming 2012-2014.
 

De nota’s van het monitoringcomité zijn uitgegroeid tot het basisdocument waarop de regering of desgevallend de onderhandelaars zich baseren voor de begrotingsdiscussies.

De Ministerraad van 13 januari 2012 heeft beslist om in voorbereiding van de begrotingscontrole een rapport te vragen aan het monitoringcomité. De taken van het monitoringcomité worden dus ook na de periode van lopende zaken verlengd.

 

 

 
 
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten